#ปปส.ภาค ๕ จัดอบรมและรับมอบบัตรเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.

วันอังคารที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ – วันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ นายไกรเลิศ ดาวเรือง ผอ.ปปส.ภาค ๕ เป็นประธานการฝึกอบรมเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ณ ห้องประชุม สำนักงาน ปปส.ภาค ๕

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่ การใช้อำนาจหน้าที่ของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. รวมทั้งให้ความรู้ในการปฏิบัติงานปราบปรามยาเสพติด เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและใช้อำนาจด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมตามเจตนารมณ์ของคณะกรรมการ ป.ป.ส.
สำหรับการฝึกอบรม ได้แบ่งจัดอบรมออกเป็น ๔ รุ่น รวม 51 คน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สังกัดกองทัพภาคที่ ๓ ศุลกากรภาคที่ ๓ และกรมการปกครอง

Related posts