“รอบทิศ สี่แคว”

พ่อเมืองสี่แคว  ประสานงานทุกภาคส่วน คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์เข้มติดตามสถานการณ์ แนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อความปลอดภัยของประชาชนทุกคน

นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

********************************

นายตำรวจใหญ่หัวใจประชาชน  มุ่งมั่นสร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับพี่น้องประชาชนทุกท้องที่ หลังจากไดัรับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประสานงานทุกภาคส่วนบูรณาการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ ให้ชาวบ้านเกษตรกร มีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างพอเพียง 

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

*********************************

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ขอขอบพระคุณ คุณพันธุ์ศักดิ์ ฉายสว่างวงศ์ บริษัทแดรี่พลัส. อ.พยุหะคีรี. จ.นครสวรรค์ มอบนมให้ผู้สูงอายุ จำนวน8ลัง มูลค่า3200บาท เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564

********************************

รองผู้ว่าฯ หญิงเก่ง คม นุ่ม ลึก ลงพื้นที่ประสานงานท้องถิ่น พัฒนาอาชีพทำกินให้กับชาวบ้าน ดูแลทุกข์สุขให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข ปราศจากโรคร้ายโควิด 19 ตามนโยบายรัฐบาล

นางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ 

********************************

นครสวรรค์ เจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 พ.ศ.2566  โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนได้รับการพิจารณาให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 พ.ศ.2566 ซึ่งจะมีส่วนในการพัฒนากีฬาและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น

ตามที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมชมรมกีฬาต่างๆ สถานศึกษา องค์กรภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และประชาชนในพื้นที่ ได้เห็นชอบและร่วมกันเสนอความพร้อมของจังหวัดนครสวรรค์เพื่อขอรับการพิจารณาให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38(พ.ศ.2566) และ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 50 ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการในการกระตุ้นเศรษฐกิจและรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น

โดยได้มีการนำเสนอความพร้อมแก่คณะกรรมการพิจารณา ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ ไปเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 และคณะกรรมการฯ ได้เดินทางมาตรวจความพร้อม ณ สถานที่แข่งขันจริงและความพร้อมด้านต่างๆ ไปเมื่อวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งจังหวัดนครสวรรคืได้นำเสนอความพร้อมของสนามแข่งขันต่างๆ อาทิ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ โรงยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่งภายในสนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ สนามยิงปืน ภายในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 6 สนามกอล์ฟค่ายจิรประวัติ สนามแข่งขันกีฬาภายในบริเวณบึงบอระเพ็ด โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ความพร้อมด้านที่พัก และความพร้อมด้วยเทคโนโลยี โดยเชื่อมโยงกับการที่เทศบาลนครนครสวรรค์กำลังดำเนินการพัฒนาพื้นที่สู่ การเป็น Smart City

โดยสืบเนื่องจากการขอรับการพิจารณาให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติทั้ง 2 รายการดังกล่าว ในการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 27 ม.ค. 2564 ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ ทำเนียบรัฐบาล ที่มีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม ได้ร่วมกับ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย กกท. และคณะกรรมการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกันพิจารณาและมีมติที่ประชุมให้จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ที่กำหนดจัดขึ้นในปี พ.ศ.2566

******************************

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
วันที่  (27 มกราคม 2564) เวลา 08.30 น. นางอรุณี เต็งสุวรรณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการประชุม เชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำ ปี 2564 โดยมีคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และทีมสหวิชาชีพจังหวัดนครสวรรค์ร่วมประชุม ณ โรงแรมแกรนด์ ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
                                                                                                                           ****************************
วันนี้ครอบครัว อ.ชวนพิศ หฤทัยภูมิ สำนึกในบุญคุณที่ อ.ชวนพิศได้รับราชการ และลูกหลานได้เรียนที่โรงเรียนนครสวรรค์

จึงขอมอบทุนการศึกษาให้เด็กยากจน โรงเรียนนครสวรรค์ เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท อ.สุรินทร์ เป็นคนรับมอบค่ะ
                                                                                                                                    *****************************

…ธีระ – ยุพา พงษ์สาลี เจ้าของและผู้จัดการร้านก๋วยเตี๋ยวตี๋น้อยเนินมะกอก อ.พยุหะคีรี .

ฝากขอบพระคุณทีมคณะแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์และโรงพยาบาลศรีสวรรค์ ที่ให้การดูแลและรักษา เด็กหญิงสรปภา พงษ์สาลี บุตรสาว ที่ป่วยเป็นไข้เลือดออก จนขณะนี้หายป่วยอาการเป็นปกติแล้ว……..

*******************************

(ตักสิลา #สิงโตต้านภัยหนาว #วันที่ 27 มกราคม 2567 สโมสรไลออนส์สี่แควนครสวรรค์ นำโดยไลออน ดร. ผกาพรรณ ฮั่นตระกูล นายกสโมสรฯพร้อม ด้วยมวลสมาชิก ฯประกอบด้วยไลออนดวงสมร สุรเดชพั ฒนา ไลออน ณปภัช อัตตนนท์ ไลออนนัทธ์หทัย สันติภาพจันทรา ไลออนจินตนา เสรีภาพ

จัดกิจกรรมต้านภัยหนาว โดยการนำผ้าผ้าห่มมอบให้นักเรียนที่ขาดแคลนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์จำนวน 20 ผืน ขอให้นักเรียนห่มผ้าด้วยความอบ อุ่น และขอขอบคุณไลออนนัทธ์หทัย สันติภาพจันทรารองปลัดฯและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครนครสวรรค์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับกิจกรรมสโมสรฯ🙏
*****************************

…..พะเยาว์ นิติพงษ์สุวรรณ อดีตครู คศ.3 ชำนาญการพิเศษ วิชาคณิตศาสตร์ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมฝากขอบพระคุณผู้มิเกียรติ ญาติสนิทมิตรสหาย

ที่ไปร่วมงานพิธีสวดพระอภิธรรมศพและฌาปนกิจศพ คุณแม่ ที่เสียชีวิต ณ วัดเจริญผล อ.บรรพตพิสัย วันก่อน หากต้อนรับไม่ทั่วถึงประการใดฝากขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย…

*************************

จัดประชุมสโมสรไลออนส์จังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วยสโมสรไลออนส์นครสวรรค์ สโมสรไลออนส์สี่แคว สโมสรไลออนส์ปากน้ำโพ สโมสรไลออนส์ชอนตะวันและะสโมสรไลออนส์เมืองพระบาง

ณ ร้านอาหารบ้านอีสาน เพื่อตกลงหามติร่วมกันในการทำกิจกรรมและโครงการเพื่อสาธารณะ…

*************************                                                                                                                           *****************************

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์.ยกทีมเข้าพื้นที่ปางสวรรค์ ชุมตาบง แก้น้ำท่วม น้ำแล้ง

***********************

*************************

                                                                                                           **************************

ขอขอบคุณ ข้อมูล ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์,เทศบาลนครนครสวรรค์, แหล่งข่าวทุกท่าน

ครูเฉลิม  , ธนิศา  (พัช)     กระแซะ

Related posts