#ทปษ.รมว.ทส.ยุทธพล เปิดโครงการน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน สู้ภัยแล้ง แก้ไขความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนชาวเพชรบุรี

27 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา เป็นประธานในพิธิเปิดโครงการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน (โครงการต่อยอด) ณ บ้านนาขึงหนัง หมู่8 ต.มาบปลาเค้า อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

โครงการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค กระจายโอกาสการเข้าถึงแหล่งน้ำของพี่น้องประชาชน ปัจจุบันดำเนินการแล้ว 2 แห่ง คิดเป็นปริมาณน้ำรวม 212,000 ลูกบาศก์เมตร/ปี สำหรับโครงการที่บ้านนาขึงหนังแห่งนี้ สามารถผลิตน้ำอุปโภคได้ 105,120 ลูกบาศก์เมตร/ปี บริการประชาชนได้ 880 คน/วัน และผลิตน้ำบริโภคได้ 3,380 ลูกบาศก์เมตร/ปี บริการประชาชนได้ 450 คน/วัน

ดร.ยุทธพล กล่าวว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และกรมทรัพยากรน้ำ ให้ร่วมกันดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง เมื่อมีการพัฒนาแหล่งน้ำผิวดินที่ไหน จะต้องมีการเจาะบ่อน้ำบาดาล หรือเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลใต้ดินในพื้นที่ใกล้เคียงกัน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน โดยไม่เลือกว่าจะอยู่ในหรือนอกเขตชลประทาน เพื่อความเป็นอยู่ที่ มีน้ำสะอาดอุปโภคบริโภคอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

Related posts