“รอบทิศ สี่แคว”

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้แทนพระองค์ พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมตามโครงการพระราชทานฯ “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” ณ เรือนจำกลางนครสวรรค์
วันที่  (25 มกราคม 2564) เวลา 09.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้แทนพระองค์ พิธีปิดการอบรมตามโครงการพระราชทานฯ “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง
โดยมีนายสนทยา พูนขวัญ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครสวรรค์ กล่าวรายงานของโครงการ ฯ ณ เรือนจำกลางนครสวรรค์
                                                                                                                           ****************************
จังหวัดนครสวรรค์จัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 4/2564 เพื่อติดตามสถานการณ์ และพิจารณาแนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
✴วันที่  (25 มกราคม 2564) เวลา 10.00 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมนิวาสธรรมขันธ์ 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีการติดตามสถานการณ์ และพิจารณาแผนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19
                                                                                                                                 ****************************

นายก อบจ.นครสวรรค์ ร่วม ชลประทาน ลงพื้นที่ดูพื้นที่ประตูน้ำแม่เล่ย์ เข้าแม่วงก์ ดูพื้นที่โครงการก่อสร้างประตูน้ำ ต.แม่เล่ย์ เตรียมแผนแม่บททำแก้มลิงรองรับน้ำ แก้ภัยแล้ง- น้ำท่วม

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วยนายวีระ ด่านสกุลเจริญ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำ ชลประทานจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะสมาชิกสภา อบจ.นครสวรรค์ ลงพื้นที่ดูโครงการก่อสร้างประตูน้ำเขาชนกัน บ้านหินดาต หมู่ 1 ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์  จ.นครสวรรค์ เพื่อศึกษาปริมาณน้ำ เส้นทางน้ำ และเตรียมแผนแม่บทจัดหาพื้นที่ทำแก้มลิงรองรับ กักเก็บน้ำ ระบายน้ำ
สำหรับโครงการก่อสร้างประตูน้ำเขาชนกันมีกำหนดออกแบบปี 2564 ดำเนินการในปี 2565-2566 เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถบรรจุน้ำได้ 14 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งทาง อบจ.เข้ามาดูพื้นที่เพื่อประสานงานกับ อบต. สมาชิกสภา อบจ.ในพื้นที่ให้เตรียมแผนแม่บทในการหาพื้นที่ทำแก้มลิง และผันน้ำในฤดูน้ำหลาก กักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง จะได้แก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ได้อย่างยั่งยืน
                                                                                                                              ***************************
จัดทำข้อตกลง (M O U)ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์กับจังหวัดนครสวรรค์ โดย ผศ.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กับท่าน สิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เกี่ยวกับการพัฒนาด้านวิชาการ
ในวันที่ 26 มกราคม 2564 นับว่าเป็นเรื่องดีครับที่เป็นความร่วมมือในการพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากรไปพร้อมกัน…
                                                                                                                                 *************************
รองพ่อเมืองสี่แคว ลงพื้นที่รณรงค์ให้ความรู้ชาวบ้าน”โครงการร่วมใจป้องกันไฟป่าในเขตชุมชน ประจำปี 2564″ เพื่อลดโลกร้อน มลภาวะในอากาศ ป้องกันหมอกควันพิษ เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
                                                                                                                             **************************
ตรวจประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ ตลาดสดเทศบาลนครสวรรค์ และตลาดสำนักทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ (ตลาดบ่อนไก่) โดยเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
นายวรวุฒิ ตันวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม และงานรักษาความสงบเรียบร้อย(เทศกิจ) ให้การต้อนรับ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และคณะ
                                                                                                                                *****************************
#เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ช่วบชาวบ้าน นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัด นครสวรรค์ พร้อมด้วย นางสุกัญญา ชม อุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ผู้ช่วยฯ คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดนครสวรรค์ ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้สูงอายุ ยากไร้ และ ด้อยโอกาส
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ขาดแคลนเครื่องกันหนาว เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลง พร้อมเจลแอลกอฮอล์และ หน้ากากอนามัย จำนวน 38 ราย ณ วัดเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
                                                                                                                                      *****************************
ทำงานอย่างเข้มแข็งไม่แพ้ผู้ชายอกสามศอก พี่ความอยู่ดีมีสุขของพี่น้องประชาชนทุกท้องที่ อดีตท้องถิ่นจังหวัด มองทะลุปุโปร่งทุกท้องที่ งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าฯ จึงเดินหน้าอย่างราบรื่น ประชาชนชื่นชมในผลงาน
นางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
                                                                                                                              ***************************
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มอบทุนการศึกษา ตามโครงการให้ความช่วยเหลือนักเรียนผู้ยากจน หรือผู้ด้อยโอกาส ประจำภาคเรียนที่ 2/63 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำหรับการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองและให้กับนักเรียนผู้ยากจน หรือผู้ด้อยโอกาส แยกเป็นระดับชั้มมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 253 ทุน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 164 ทุน รวมทั้งหมดจำนวน 417 ทุน ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับ ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือ นักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561
                                                                                                                       ***************************
…ในวันครูแห่งชาติปี 2564 คณะกรรมการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานดีเด่น “ครูดีศักดิ์ศรี สพม.42” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 คือ
“ครูปู ” นางสาวอาภาภรณ์ ปานมี ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนครสวรรค์ เพราะมีผลงานดีเด่นทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ยินดีด้วยครับ…
                                                                                                                                  *****************************
ร่วมงานกิจกรรมขุมชน ดร.จุฑารัตน์ แสงกุล “ดร.อ้อม” อาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์นำนักศึกษาร่วมกิจกรรมทำบุญข้าวหลามของชุมชนบ้านเขาทอง
โดยมี กนถกนุช หมีทอง สมาชิกชมรมคนรักหนองปลิง ร่วมงานด้วย เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ณ ลานสาธารณะหมู่บ้านเขาทอง
                                                                                                                  ****************************
                                                                                                                        *************************
นายก อบจ.นครสวรรค์ ร่วม ชลประทาน ลงพื้นที่ดูพื้นที่ประตูน้ำแม่เล่ย์ เข้าแม่วงก์ ดูพื้นที่โครงการก่อสร้างประตูน้ำ ต.แม่เล่ย์

**************************

รวมที่เที่ยวจังหวัดนครสวรรค์

********************************

เส้นทางเที่ยวชม “พาสาน”

***************************

ขอขอบคุณ ข้อมูล ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์,เทศบาลนครนครสวรรค์, แหล่งข่าวทุกท่าน

Related posts