#โครงการฝึก “การเสริมสมรรถนะชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า


กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยส่วนควบคุมไฟป่า สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า ขอส่งรายงานดังนี้
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดำเนินการจัดโครงการฝึก “การเสริมสมรรถนะชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า” เพื่อเตรียมความพร้อมและสนับสนุนการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าในท้องที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 25-30 มกราคม 2564 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ ดังนี้
ในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด“การเสริมสมรรถนะชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า” เพื่อเตรียมความพร้อมและสนับสนุนการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าในท้องที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ โดยมีนายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 16 (เชียงใหม่) กล่าวรายงาน พร้อมนี้มีนายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดด้วย
“การเสริมสมรรถนะชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า” เพื่อเตรียมความพร้อมและปฏิบัติงานสนับสนุนการควบคุมไฟป่าในท้องที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ จะสามารถช่วยให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า มีสมรรถนะของร่างกาย และวินัยขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้รับการทบทวนความรู้พื้นฐาน และเพิ่มเติมความรู้วิทยาการใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน และได้มีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ พร้อมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในสภาพพื้นที่ป่าและการปฏิบัติงาน จะดำเนินการตั้งแต่วันที่ 25 – 30 มกราคม 2564 โดยผู้เข้ารับการฝึกเสริมสมรรถนะ ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า จำนวน 225 นาย จาก 15 ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าทั่วประเทศ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
นายอนุรุทธ์ สุทธิวารินทร์กุล
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า

Related posts