“เล่าเรื่อง เมืองสี่แคว”

พ่อเมืองสี่แคว เน้นมาตราการเข้ม สั่งเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเฝ้าระวังการระบาด โควิด 19 อย่างเข้มข้ม พร้อมการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละออง  เพื่อสุขภาพที่ดีของพี่น้องประชาชน

นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

******************************

ตรวจเข้มความสะอาด“ตลาด” ถือเป็นพื้นที่ศูนย์กลางการค้าขายที่มีผู้มาใช้บริการซื้อสินค้าจำนวนมาก ต้องสร้างความร่วมมือกันทุกฝ่ายได้ร่วมกันรณรงค์ และกำกับดูแล “ตลาด” ให้ถูกสุขลักษณะ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด รวมถึงสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่มาใช้บริการจับจ่ายซื้อสินค้า

นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

*********************************

ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง ติดตามสถานการณ์ และพิจารณาแผนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามนโยบายท่านผู้ว่าฯ เพื่อความปลอดภัยของชาวบ้าน อยู่ดีมีสุข

นางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

******************************

ลงพื้นที่ดูแลทุกท้องถิ่น เฝ้าระเหตุร้ายในท้องที่ เน้นให้ชาวบ้านพัฒนาที่ทำกิน สั่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอย่างเต็มที่ ในการป้องกันมหันตภัยร้าย โควิด 19 ให้กับประชาชน

ว่าที่ ร.ต.ปรีชา พลับน้อย ปลัดจังหวัดนครสวรรค์

*****************************

หลังจากได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (คนใหม่) ถือเป็นนิมตรหมายที่ดีในการทำงานพัฒนา ทุกส่วนหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมใจเข้าแสดงความยินดี พร้อมปรึกษางานพัฒนาท้องที่ให้เจริญรุ่งเรือง ประชาชนอยู่ดีมีสุข การกีฬารุ่งโรจน์

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

*********************************

“ปลัดคนขยัน”  มอบหมายทีมงานเจาะบ่อน้ำบาดาล  ฝ่ายป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  เร่งเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล  อย่างเต็มที่ ให้ชาวบ้านมีน้ำใช้อย่างพอเพียง

นายไกรสิน ศิลปาจารย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

***************************

ฝ่ายป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ออกตรวจติดตามการปฏิบัติงานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ทุกพื้นที่ เพื่อแก้ไชปัญหาเรื่องภัยแล้งให้ชาวบ้าน

*****************************

เทศบาลนครนครสวรรค์ล้างทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบอาคารเทศบาลนครนครสวรรค์
นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ มอบหมาย นายกฤษณะ ไกยสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครสวรรค์ พร้อมด้วยพนักงานสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครสวรรค์ ล้างทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบอาคารเทศบาลนครนครสวรรค์ เพื่อความสะอาดของบริเวณโดยรอบ
                                                                                                                                    *******************************
ผู้บริหารการศึกษานำคณะเข้าแสดงความยินดี พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ดร.ชาญณรงค์ ยาสุทธิ  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์ พร้อมคณาจารย์

************************

…..ดร.จงกล เดชปั้น ผอ.ร.ร.นครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะครู ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า เครือข่ายผู้ปกครองร่วมกันมอบเงินจำนวน 192,800 บาท ให้เด็กชายวรวรรธ์ คงคล้าย นักเรียนชั้น ม.3/8 ที่ประสบอัคคีภัยบ้านถูกไฟไหม้ที่อำเภอลาดยาว โดยมี นายอิทธิพัทธ์ เตชสิทธิพลิน ประธานเครือข่ายผู้ปกครองพร้อมคณะกรรมการมามอบเงินช่วยเหลือ ทั้งนี้มี นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นสักขีพยาน แบบนี้เรียกว่าร่วมด้วยช่วยกันครับ….

***************************

…บัณฑิต-ดร.เตือนใจ บรรเจิดกิจ และ บัณฑิตย์ -จุไรรัตน์ ร่วมรักษ์ มีความยินดีขอเรัยนเชิญเพื่อเกียรติเนื่องในพิธีมงคลสมรสระหว่าง นางสาวปาณฑรา บรรเจิดกิจ กับ นายภานุวัฒน์. ร่วมรักษ์

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.09 เป็นต้นไป ณ เล่งหงษ์ภัตตาคาร จึงเรียนท่านที่เคารพนับถือและผู้มีเกียรติ มา ณ โอกาสนี้…

********************

…บรรทัดนี้ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว “ธนรัช” ที่สูญเสียนางณัฐทิตา ธนรัช ภรรยา นายสัญญา ธนรัช โดยมีพิธีสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพ ณ วัดศรีสุทธาวาส (โคกมะตูม) อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ที้งนี้เพื่อนศิษย์เก่าร่วมรุ่นโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมและวิชัยบำรุงราษฎร์ ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้….
                                                                                                                             *************************

….หลังจากเกษียณอายุราชการ ในวงการการศึกษาของจังหวัดนครสวรรค์แล้ว ผอ.สมชาย สมรภูมิ อดีตนักบริหารและนักวิชาการมืออาขีพได้เสียสละเวลาเพื่อสาธารณะและส่วนรวม

ด้วยการเป็นสมาชิกและคณะกรรมการบริหารชมรมคนรักหนองปลิง ทำกิจกรรมที่เป็นสาธารณกุศลอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอ ต้องขอยกย่องและชมเชยครับ…….

*****************************

…..ดร.พลกฤต หิรัณย์ศรณี ประธานชมรมคนรักหนองปลิง พร้อมด้วย นาวาเอก(พิเศษ) อำนวย ปานทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาชมรมฯพร้อมสมาชิกชมรมฯและพันเอกนคร พูลคุ้ม รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 4

นำกำลังพล 150 นายทำกิจกรรมถวายสังฆทานและพัฒนาวัดเทพนิมิตรสว่างธรรม ขออนุโมทนาผลบุญและกิจกรรมที่ทำครับ…

**************************

************************************

*****************************

“นายกจิตตเกษมณ์”  งานตรุษจีนนครสวรรค์

***************************

คนกีฬาแสดงความยินดีพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

*****************************

ขอขอบคุณ ข้อมูล ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์,เทศบาลนครนครสวรรค์, แหล่งข่าวทุกท่าน

 

Related posts