#มอบน้ำดื่ม จำนวน 3,000 ขวด ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

คุณณัฎฐ์นันธ์ นิกรพันธุ์ ผู้จัดการร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด ผู้แทนคณะกรรมการดำเนินการ ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด ร่วมกับบริษัทเสริมสุข จำกัด (มหาชน) มอบน้ำดื่ม จำนวน 3,000 ขวด ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัสโคโรน่า (COVID-19) โดยมี รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts