#สำนักงาน ป.ป.ส. ประชุมติดตามการดำเนินงานมาตรการที่ ๖ การฟื้นฟูและและพัฒนา ตามแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติดพื้นที่ชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายไกรเลิศ ดาวเรือง ผอ.ปปส.ภ.๕ เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานมาตรการที่ ๖ การฟื้นฟูและและพัฒนา ภายใต้คณะประสานการพัฒนา ตามแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติดพื้นที่ชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในระบบ video conference ณ ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดพะเยา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นางนฤมล ช่วงรังษี ที่ปรึกษาสำนักงาน ป.ป.ส.พร้อมเจ้าหน้า ป.ป.ส.ส่วนกลาง นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ พร้อมด้วยปลัดจังหวัด,หัวหน้าสำนักงานจังหวัดและป้องกันจังหวัดพื้นที่ ๔ จังหวัด,เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปส.ภาค ๕ มีรายละเอียดสำคัญในการประชุม

๑.การทบทวนความเป็นมาและรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ มุ่งเน้นการกระตุกต่อมคิด กระตุ้นต่อมทำ ให้ราชการและชุมชน ดำเนินการ และร่วมพาทำ ในพื้นที่ ๔๗ หมู่บ้าน ๑๙ อำเภอ ๓๓ ตำบล ๔ จังหวัด

๒.การขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อจัดแผนหมู่บ้านเชิงคุณภาพ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๓ หมู่บ้านคงเหลือ ๓๔ หมู่บ้าน ซึ่งจะกำหนดการดำเนินการส่วนที่เหลือตั้ง ๒๕ มกราคม – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะกลไกอำเภอโดยมีปลัดอำเภอประจำตำบล ประชาชนในพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ และ AD1-3 เป็นกลไกที่สำคัญในการดำเนินการภายใต้แผนพัฒนาหมู่บ้านตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย

๓.ประเด็นเน้นย้ำการดำเนินงานคือการเร่งรัดการดำเนินงานการจัดทำแผนหมู่บ้านและการบูรณาการแผนงาน งบประมาณ ทั้งงบหลักของหน่วยงานและการบูรณาการงบประมาณของหน่วยงาน Function เพื่อให้แผนงานงบประมาณมีการขับเคลื่อน โดยให้สำนักงานจังหวัดเป็นกลไกการดำเนินงานบูรณาการ และขอให้จังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความอนุเคราะห์ในการกำชับการดำเนินการในระดับพื้นที่ระดับอำเภอ ของให้พึงระวังเรื่องปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 , การประกาศเจตนารมณ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองระดับท้องถิ่นหรือระดับใดๆ และเน้นการจัดทำแผนระบบ 1Plane ระดับตำบล อำเภอและจังหวัด

๔.การดำเนินการในระยะต่อไปเพื่อให้เกิดความเป็นรูปธรรมในปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๖๕
– การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานแผนหมู่บ้านทั้ง ๔๗ หมู่บ้านให้มีการขับเคลื่อนได้จริง
– การประชุมบูรณาการแผนหมู่บ้าน ๔๗ หมู่บ้านระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ส. สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวทางพระราชดำริและ จังหวัดทั้ง ๔ จังหวัดเป้าหมาย
– สำนักงาน ปปส.ภาค ๕ สนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการร่วมจัดทำแผนหมู่บ้าน/ชุมชนในพื้นที่สำคัญและ สนับสนุนกิจกรรมดำเนินการป้องกันยาเสพติดในพื้นที่ทั้ง ๔๗ หมู่บ้าน

ทั้งนี้ ผอ.ปปส.ภ.๕ ได้สรุปการประชุมโดยขอให้ทุกฝ่ายที่เป็นภาคีการดำเนินงานมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมเพื่อนำไปสู่ การลดการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และสุดท้ายเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบทุกด้าน โดย ผอ.ปปส.ภ.๕ ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง ๔ จังหวัด และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวทางพระราชดำริ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่สนับสนุนการดำเนินงานและจะขอรับการชี้แนะในการดำเนินการโครงการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ต่อไป

Related posts