#โครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านให้กับผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่

วันที่ 18-20 มกราคม 2564
นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 มอบหมายให้ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 นครสวรรค์ เข้าให้คำแนะนำโครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านให้กับผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่และผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

ในการกรอกข้อมูลแบบประเมินระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมลงพื้นที่จริง ของเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ จำนวน 3 แห่ง เพื่อให้ราษฎรมีน้ำประปาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานกรมอนามัย ซึ่งจะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล

Related posts