#ปปส.ภาค 5 จัดประชุมอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินภาค 5 ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 20 มกราคม เวลา 09.00 น. สำนักงาน ปปส.ภ.5 จัดประชุมอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินภาค 5 ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534
โดยมีท่านอภิชาติ พลอยแก้ว อธิบดีอัยการภาค 5 ทำหน้าที่ประธาน ร่วมด้วย นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย ที่ปรึกษาสำนักงาน ป.ป.ส. ทำหน้าที่อนุกรรมการ นายไกรเลิศ ดาวเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 ทำหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการฯ และนายอนุเทพ ธาระณะ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบทรัพย์สินและบังคับโทษปรับ ทำหน้าที่อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ พร้อมคณะกรรมการฯ ซึ่งเป็นผู้แทนส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณา ในการประชุมครั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯได้พิจารณาสำนวนคดีตรวจสอบทรัพย์สิน จำนวน 12 คดี รวมมูลค่าที่ยึดและอายัด จำนวน 18,909,674.37 บาท
การจัดประชุมอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินฯ เป็นกระบวนการในการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการริบทรัพย์สินในคดียาเสพติด มีวัตถุประสงค์เพื่อตัดโอกาสในการกลับมาเป็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดซ้ำ และไม่ให้ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได้รับประโยชน์ใดจากทรัพย์สินที่ได้มาจากค้ายาเสพติด อันจะนำมาซึ่งความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนและสังคมจากปัญหายาเสพติด ทั้งนี้ สำนักงาน ปปส. ภาค 5 ได้จัดประชุมโดยใช้มาตรการ SOCIAL DISTANCING อย่างเหมะสม ณ ห้องประชุม สำนักงาน ปปส.ภาค 5

Related posts