#คณะแพทยศาสตร์ มช. ตระหนักถึงความพร้อมในการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. ตระหนักถึงความพร้อมในการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19

ได้จัดให้มีสถานการณ์จำลองซ้อมรับและดูแลผู้ป่วยในภาวะคลอด โดยภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. และงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 ณ ห้องคลอด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts