***น่าน-สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน “เร่งพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVIC -19)****

วันที่ 15 มกราคม 2564 นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม “การแปรรูปอาหารว่างและขนม” จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 15- 19 มกราคม 2564 ณ แสงทองรีสอรท์ อ.เชียงกลาง จ.น่าน ให้กับกลุ่มแรงงาน ผู้ว่างงาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019(COVIC -19)ซึ่งการฝึกอบรม ได้มีการคัดกรอง สอบสวนโรค ผู้เข้ารับการอบรม ตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัด อย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นการฝึกอบรมให้กับกลุ่มแรงงาน,ผู้ว่างงาน,สถานประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVIC-19)

ให้มีความรู้ ทักษะสามารถไปประกอบอาชีพเสริม อาชีพอิสระได้ และโครงการดังกล่าวเป็นโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Related posts