“เล่าเรื่อง เมืองล้านนา”

เชียงใหม่  – มูลนิธิราชประชานุเคราะห์  มอบทุนพระราชทานศึกษาสงเคราะห์มูลนิธิราชประชาฯ

ที่หอประชุม เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์แก่นักเรียนทุนพระราชทานฯ ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ครอบครัวมีฐานะยากจน ขาดโอกาสทางการศึกษา จำนวน 108 ราย ซึ่งเป็นทุนการศึกษาที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ได้สนับสนุนด้านการศึก ษาแก่เด็กและเยาวชนที่ให้การอุปถัมภ์มาโดยตลอดและเป็นทุนอย่างต่อเนื่อง

*******************************

เชียงใหม่ -กองทัพภาคที่ 3 โดย กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองภาคเหนือ ส่วนหน้า (บก.คฟป. สน.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางแก้ไขปัญหาพื้นที่รอยต่อไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ประจำปี 2564

ที่สโมสรยอดทัพบันเทิง กองพลทหารราบที่ 7 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ พลตรี ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางแก้ไขปัญหาพื้นที่รอยต่อไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองของหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์และกองกำลังชายแดน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือเพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหา เนื่องจากที่ผ่านมาเกิดปัญหาระหว่างหน่วยงานในการเข้าแก้ไขปัญหาพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดหลายจุด
                                                                                                                           *****************************
เชียงใหม่ – ฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงใหม่ออกตรวจติดตามการดำเนินการของโรงแรมที่พักตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1/2564 ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่
ฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงใหม่ออกตรวจติดตามการดำเนินการของโรงแรมที่พัก ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่าโรงแรมที่พักหลายแห่งยังฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1/2564 โดยไม่มีการตรวจสอบการลงทะเบียนในแอปพลิเคชัน CM-CHANA ของผู้เข้าพัก จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อดำเนินคดีต่อไป
                                                                                                                         ******************************

เชียงใหม่ -ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ แจงมาตรการช่วยเหลือนายจ้างและลูกจ้างผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระลอกใหม่ผ่านการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ของจังหวัดเชียงใหม่

นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในระลอกที่ 2 ส่งผลให้สถานประกอบการต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ได้รับผลกระทบหลายแห่ง ทางประกันสังคมจึงได้มีมาตรการช่วยเหลือนายจ้างและลูกจ้างผู้ประกันตน ของสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกับสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือที่เข้าข่ายตามกฎเกณฑ์ที่คณะกรรมการโรคติดต่อได้กำหนด ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยการให้ความช่วยเหลือนั้น จะช่วยเหลือในกรณีที่สถานประกอบการนั้นถูกส่วนราชการหรือจังหวัดสั่งให้ปิดกิจการ ลูกจ้างไม่ได้ทำงาน และจะต้องไม่มีการจ่ายค่าจ้างในวันปิดกิจการนั้นๆ ซึ่งประกันสังคมจะจ่ายเงินทดแทนให้กับนายจ้างจำนวน 50% ของเงินประกันตน เป็นระยะเวลาตามที่ทางจังหวัดได้สั่งให้ปิดกิจการ แต่ไม่เกิน 90 วัน และอีกกรณีหนึ่งคือ การที่ลูกจ้างได้รับคำสั่งจากโรงพยาบาลให้กักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน ซึ่งในส่วนนี้ก็จะได้รับการช่วยเหลือเช่นกัน แต่มีเงื่อนไขอยู่ว่า ลูกจ้างหรือผู้ประกันตนนั้น ต้องส่งเงินสมทบให้กับประกันสังคมครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือนที่ผ่านมา
                                                                                                                        ***************************
เชียงใหม่ – คณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมรับทราบแผนการจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่อำเภอโซนใต้ ของจังหวัดเชียงใหม่
ที่ศูนย์บัญชาการป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายธนา นวลปลอด หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564 ร่วมประชุมรับทราบแนวทางการจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่อำเภอโซนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้พิจารณาจากการพยากรณ์สภาพอากาศล่วงหน้า 3 วัน ทั้งทิศทางลม ความกดอากาศ ฯลฯ
                                                                                                                                    **************************
ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)พญ.ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์ หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
อุทิศส่วนกุศลแด่ รศ.นพ.ชนินทร์ มหรรฆานุเคราะห์ อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และอาจารย์ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ณ วัดลัฏฐิวัน พระนอนขอนตาล อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
                                                                                                                    *****************************
เชียงใหม่ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร รับมอบผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค
นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร รับมอบผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค โดยมี นายนายชวลิต ขาวปลอด หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน และผู้บริหาร ให้การต้อนรับ เนื่องในโอกาสครบรอบ 59 ปี องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือตอนบน(โรงงานเชียงใหม่) มอบผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค จำนวน 100 ลัง(3,600 กล่อง) ให้สวนสัตว์เชียงใหม่
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2564 ของสวนสัตว์เชียงใหม่ ซึ่งปีนี้จะจัดในรูปออนไลน์ผ่านทาง Facebook สวนสัตว์เชียงใหม่ ในวันเสาร์ ที่ 16 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.- 15.00 น.
                                                                                                                                    ****************************

 เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เพิ่มมาตรการสร้างความอบอุ่นให้สัตว์ในช่วงที่อุณหภูมิลดลง ต่ำกว่า 20 องศาเซลเซียส ในช่วง 1 – 2 วันที่ผ่านมา

นายเบญจพล นาคประเสริฐ กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร กล่าวถึง การดำเนินการเพิ่มความอบอุ่นให้แก่สัตว์ในช่วงเวลานี้ที่มีอุณภูมิลดต่ำลงมาก โดยได้เพิ่มมาตรการต่างๆ ที่ช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้แก่สัตว์ เช่น การเพิ่มฟาง เศษหญ้าแห้ง และใบไม้ในที่นอนของสัตว์ชนิดต่างๆ การเพิ่มแสลนบังลม ไฟกกให้ความอบอุ่น รวมทั้งการเพิ่มวิตามินและแร่ธาตุที่ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้แก่สัตว์ อาทิ สมเสร็จ คินคาจู วัลลาบี้ เมียร์แคท เป็นต้น

โดยเฉพาะสัตว์เลือดเย็น เช่น เต่า จระเข้ สัตว์เลื้อยคลานชนิดต่างๆ ที่ต้องให้การดูแลเป็นพิเศษ เนื่องจากสัตว์เลือดเย็นจะมีอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบต่างๆ ของร่างกายได้ง่าย รวมทั้งลูกสัตว์ชนิดต่างๆ ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ

****************************

ลำพูน – #ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการแถลงข่าว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการเปิดให้บริการ ของสนามกอล์ฟกัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท  ปลอดภัยจาก โควิด 19 โดยจะ เปิดสนามกอล์ฟ วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564
นาย วรยุทธ  เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการแถลงข่าว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการเปิดให้บริการ ของสนามกอล์ฟกัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท  พร้อมด้วยคุณพรหมพร(ฟ้า) เอี่ยมจิตเมตตา กรรมการผู้จัดการสนามกอล์ฟกัซซันฯ คุณวิสูตร  บัวชุม ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปาง-ลำพูน นายแพทย์สันติ  วงศ์ฝั่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา สร้างความเชื่อมั่นและการเปิดให้บริการ ของสนามกอล์ฟกัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ปลอดภัยไร้กังวล จากเชื้อร้าย โควิด 19

พร้อมเปิดบริการสนามกอล์ฟ กัซซัน ขุนตาน แอนด์ รีสอร์ท ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 และเปิดส่วนให้บริการโรงแรมในวันที่ 28  มกราคม 2564 จึงเรียนมาเพื่อทราบค่ะ

**********************************

*********************************

*******************************

*********************************

********************************

*******************************

************************************

*****************************

ขอขอบคุณ ข้อมูล ภาพ/ข่าว –  ประชาสัมพันธ์เชียงใหม่,-สํานักงานประชาสัมพันธ์เขต 3 , แหล่งข่าวทุกหน่วยงาน.

 

Related posts