#นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์กล่าวเปิดการประชุมประชาพิจารณ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน “โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ”

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 09.30น. ที่ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลนครนครสวรรค์ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์กล่าวเปิดการประชุมประชาพิจารณ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน “โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ” จังหวัดนครสวรรค์

มีนายศิริชัย เงินงอก ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ
โดย “โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ” เป็นโครงการที่กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้เป็นหนึ่งในโครงการภายใต้โครงการ จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตประชาชน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยให้แต่ละจังหวัดจะคัดเลือกถนนจังหวัดละ 1 สาย

เพื่อดำเนินการปรับปรุงผิวถนน บาทวิถี และพัฒนาภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาดสวยงามและปลอดภัย ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์โดยคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดนครสวรรค์ ได้พิจารณาคัดเลือกเส้นทางตั้งแต่แยกอุทยานสวรรค์ถึงแยกพหลโยธิน ตามแนวถนนเฉลิมพระเกียรติ ระยะทาง 1.2 กิโลเมตร ในพื้นที่เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ เพื่อให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าเป็นระบบเคเบิลใต้ดิน
ในการนี้เทศบาลนครนครสวรรค์และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค์ จึงร่วมกันจัดการประชุมประชาพิจารณ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน “โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ” จังหวัดนครสวรรค์ดังกล่าวนี้ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจรายละเอียดโครงการและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ผู้แทนหน่วยงาน ส่วนราชการ และภาคเอกชนในพื้นที่ ซึ่งจะได้นำข้อคิดเห็น ข้อเสอแนะการประชุมประชาพิจารณ์และรับฟังความคิดเห็นไปพัฒนาปรับปรุงรายละเอียดประกอบการดำเนินโครงการต่อไป

ธนิศา.  (พัช). รายงาน

Related posts