#นักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. รหัส 18 ผู้บริหารบริษัทร่มฉัตรดีเวลลอปเมนท์ มอบพระบรมรูปหล่อ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้คณะแพทยศาสตร์ มช

คุณสาโรช ติยะวรบุญ นักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. รหัส 18 ผู้บริหารบริษัทร่มฉัตรดีเวลลอปเมนท์ มอบพระบรมรูปหล่อ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.รับมอบ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2564 ณ ศาลาใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts