#ศูนย์พัฒนาการเรียนวิทยาศาสตร์คัดเลือกครูดีเด่น จ.นครสวรรค์

เมื่อเวลา 09.00 น. วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 ณ ห้องสมุดคณิต-วิทย์โรงเรียนนครสวรรค์ ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนวิทยาศาสตร์ จ.นครสวรรค์จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้ได้รับรางวัล “ครูดี ศักดิ์ศรี สพม.42” ประจำการศึกษา 2563 ประกอบด้วย
นางธิชาพร. ยอดกัณหา รอง ผอ.โรงเรียนนครสวรรค์ นายสมเจตน์ นิลเนตร นายวินัย เกียรติอดิศร นายดวง คุ้มชนะ นายเฉลิม รอดหลง กรรมการผู้ทรงวุฒิ นายสมาน สุขสุ่ม หนก.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขานุการ นางนาฎยา ฉายเพ็ชร รอง หนก.ผู้ช่วยเลขานุการ ได้ประเมินผลงานวิชาการ ผลงานดีเด่นที่ครูได้รับ การจัดทำนวัตกรรม ประโยชน์ที่เกิดกับนักเรียน ฯลฯ
ทั้งนี้ครูที่มีผลงานคะแนนมากกว่า 90 คะแนนขึ้นไปได้รับรางวัลเหรียญทองได้คะแนน 85 – 90 คะแนน ได้เหรียญเงิน และได้คะแนน 80 – 85 คะแนน ได้รับเหรียญทองแดง ทั้งนี้มีครูของ สพม.เขต 42 จ.นครสวรรค์ส่งเข้าร่วมประเมิน 13 ราย ซึ่งผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะไปรวมกับ จ.อุทัยธานี แล้วคัดเลือกให้เหลือ 3 คน เพื่อไปรับรางโล่รางวัลในวันที่ 16 มกราคม 2564 “วันครูแห่งชาติ” ต่อไป โดย ประธานขอขอบพระคุณคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องทุกคนไว้ ณ ที่นี้

Related posts