#ผอ.สวนพฤกษ์ศาสตร์เชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่บุคลากรสวนพฤกษ์ศาสตร์พษณุโลก

วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 นางสาวปัถวี แสงฉาย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพร้อมด้วยที่ปรึกษาด้านเกณฑ์ประเมินผล Enabler ด้านการบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management : HCM)

ให้ความรู้สร้างความเข้าใจแก่บุคลากร สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ เรื่องการพัฒนาระบบบริหารทุนมนุษย์ พร้อมกับสำรวจข้อมูลเพื่อนำมาประกอบการวางแผนพัฒนาองค์การฯ ต่อไป ณ สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
มนู พุทธิมูล

Related posts