#จังหวัดมหาสารคาม จัดพิธีปิดโครงการพระราชทาน โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรม จำนวน 446 คน

วันนี้ ( 4 ธ.ค. 2564 ) เวลา 08.45 น. ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ผู้แทนพระองค์ ในพิธีปิดการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม กรมราชทัณฑ์ พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการพระราชทาน “โคกหนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” พร้อมด้วย นายมงคล จันทะจร ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม ข้าราชการ คณะวิทยากร เข้าร่วมพิธี
ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้มีการฝึกโครงการพระราชทาน “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม กรมราชทัณฑ์ ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบ ชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก ที่สามารถดำเนินการได้ในทุกเงื่อนไขของพื้นที่ โดยในระหว่างการฝึกอบรมได้มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐาน ความคิด การฝึกวินัย การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง โดยกิจกรรมประกอบด้วย การอบรมพึ่งตนเองด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง การแปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ได้แก่ การออกแบบแนวความคิดการบริหารจัดการพื้นที่ขนาดเล็ก การประยุกต์ทฤษฎีใหม่ แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ตามภูมิสังคม ลงบนกระดาษ การสร้างพื้นที่จำลอง (Table Top Exercise) และวางแผน การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อพออยู่ พอกิน พอใช้ และพอร่มเย็น แก่ผู้ต้องขัง จำนวน 446 คน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2564
ทั้งนี้ เพื่อผู้ต้องขังสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม ไปปรับใช้ในชีวิตภายหลังพ้นโทษ สามารถพึ่งพาตนเองได้ ช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป และที่สำคัญที่สุด ขอให้ทุกคนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระเมตตา พระราชทานโครงการโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง พร้อมทั้งขอให้ทุกคนกลับตนเป็นพลเมืองดี และร่วมเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

Related posts