#คุณเถกิง และคุณรัมภา ลักษณาภิรักษ์ บริจาคเงินจำนวน 40,000 บาท สมทบทุนราชสมาทร เพื่อผู้ป่วยยากไร้ ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

คุณเถกิง และคุณรัมภา ลักษณาภิรักษ์ บริจาคเงินจำนวน 40,000 บาท สมทบทุนราชสมาทร เพื่อผู้ป่วยยากไร้ ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ณ ร้านอาหารพันพรรณ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts