#วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ร่วมมอบเงินบริจาค จำนวน 5,000 บาท

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวปริทรรศน์ วันจันทร์ รองผู้อำนวยการฯ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ร่วมมอบเงินบริจาค จำนวน 5,000 บาท ในโครงการ “วันรวมน้ำใจ หลั่งไหลสู่กาชาดนครสวรรค์” ประจำปี 2564

เพื่อเป็นรายได้สำหรับเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นำไปใช้ใตนการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย ให้การสงเคราะห์ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และผู้ด้วยโอกาสในถิ่นทุกรกันดารตลอดทั้งในท้องถิ่นทั่วไป โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

Related posts