#รองผู้ว่าเชียงใหม่ ประธานเปิดตัวเส้นทางการท่องเที่ยวชาติพันธุ์ล้านนา (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน)เหนือ 1 ในใจ Beyond Journey

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Kick off เปิดตัวเส้นทางการท่องเที่ยวชาติพันธุ์ล้านนา (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) เหนือ 1 ในใจ Beyond Journey โดยในงานได้รับเกียรติจาก นายคมสัน สุวรรณอัมพา ที่ปรึกษากองทุน we love chaingmai ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่,ลำปาง,แม่ฮ่องสอน/ลำพูน ททท. สำนักงานเชียงใหม่ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ดร.กรวรรร สังขจร  หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ ร่วมกิจกรรม ณ Cocoon Farm ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า กิจกรรม Kick off เปิดตัวเส้นทางการท่องเที่ยวชาติพันธุ์ล้านนา ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันนี้จัดขึ้น เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยว พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้เกิดรายได้กับชุมชน เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ (New Normal) สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว ในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 มากยิ่งขึ้น

เส้นทางการท่องเที่ยวชาติพันธุ์ล้านนา กำหนดไว้ 4 เส้นทาง ประกอบด้วยเส้นทางที่ 1 Be Life Be Learn เส้นทางการท่องเที่ยว North 1 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน (เชียงใหม่-ลำปาง)
เส้นทางที่ 2 Be Creative. To be Artistry เส้นทางการท่องเที่ยว North 1การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (เชียงใหม่-ลำพูน)
เส้นทางที่ 3 Be Discovery เส้นทางการท่องเที่ยว North 1
การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและชาติพันธุ์ล้านนา (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)เส้นทางที่ 4 Be Green เส้นทางการท่องเที่ยว North 1การท่องเที่ยววิถีชีวิตและธรรมชาติ (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)และมีการจัดทำ MOU ร่วมกันระหว่างภาครัฐ และเอกชนในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเส้นทางท่องเที่ยวดังกล่าว คาดว่า ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประสบความสำเร็จและต่อยอดการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืนต่อไป
มนู พุทธิมูล

Related posts