#โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมกับกรมควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานออกหน่วยคัดกรอง COVID-19

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมกับกรมควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
ออกปฏิบัติงานออกหน่วยคัดกรอง COVID-19  ค้นหาความเสี่ยง ป้องกันการระบาด ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมกับกรมควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่นำโดยทีมเจ้าหน้าที่ พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์ ออกปฏิบัติงานออกหน่วยคัดกรอง COVID-19 ให้กับคณะอาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา
.
ในการตรวจคัดกรอง COVID – 19 ในครั้งนี้เป็นการเข้าตรวจแบบเชิงรุก ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสกัดการระบาดของโควิด-19 ในอนาคต ตามนโยบายของหน่วยควบคุมโรคติดต่อ ในการตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID-19 ในสถานที่ที่มี กลุ่มเสี่ยง ทั้งชาวไทยและชาวต่างด้าวที่พักอาศัยในประเทศไทย กลุ่มบุคลากรที่ทำงานอยู่ในกลุ่มคนจำนวนมาก หรือผู้ที่คลุกคลีกับชาวต่างด้าว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และเพื่อความปลอดภัยของบุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ทุกคน
.
โดย โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ได้ผ่านการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ ตรวจหาสารพันธุกรรม เชื้อไวรัส โควิด-19 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีห้องปฏิบัติการไบโอเลกุลลาร์ สามารถค้นหาเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบ Real-time PCR ได้เอง ภายใต้ชื่อว่า “เชียงใหม่ราม สหคลินิก” สามารถตรวจวิเคราะห์ทราบผลได้ภายใน 24 ชั่วโมง ทำให้สามารถคัดกรองผู้ติดเชื้อ และประสานกับภาครัฐในการเร่งรักษาผู้ติดเชื้อ และควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว
.
เนื้อหาข่าว : แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

Related posts