#สหกรณ์สามัญฯจัดประชุมใหญ่แจงกำไร 50 ล้านบาทพร้อมปันผลและเฉลี่ยคืนสมาชิกถ้วนหน้า

เมื่อเวลา 09.00 น.วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนนครสวรรค์ นายวิวัฒน์ อนิวรรตกูล ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์สามัญนครสวรรค์ จำกัด ชุดที่ 29 เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 โดยจัดประชุมตามระเบียบวาระที่ 1 – 7
โดยแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบและอนุมัติจากสมาชิกที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุม ซึ่งเงินหมุนเวียนของสหกรณ์ฯ มีจำนวน 2,224,091,794.55 บาท สมาชิกกู้ไป 1,212,759,081.60 บาท ทุนเรือนหุ้น 821,767,350. บาทกำไรสุทธิ 49,897,799.70 บาท ปันผล 4.70% เฉลี่ยคืน 8.10%
ทั้งนี้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดที่ 30 และผู้ตรวจสอบบัญชี ปี 2564ให้มี่ประชุมอนุมัติ พร้อมทั้งมีการจับฉลากของขวัญให้กับสมาขิกเพื่อคืนกำไร 15 รางวัล การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 นับว่าสำเร็จตามวัตถุประสงค์และประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง

Related posts