#เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับ โรงพยาบาลลานนา ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ป้องกันการแพร่ระบาดในระลอกที่ 2 …

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ เทศบาลนครเชียงใหม่ … นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พลโทภาณุ โรจนวสุ นายสุนทร ยามศิริ นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม นายไพศาล สุรธรรมวิทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และ นายดนัย สารพฤกษ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุข เทศบาลนครเชียงใหม่เข้าเยี่ยมหน่วยการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 เคลื่อนที่จากทางโรงพยาบาลลานนา นำโดยนางจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด รพ.ลานนา โดยมีคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษาฯ รองปลัดเทศบาลฯ และ พนักงานเทศบาล เข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด – 19 จำนวน 130 คน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานเทศบาลว่า ไม่มีผู้ติดเชื้อ ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่เข้าไปติดต่อราชการ เทศบาลนครเชียงใหม่ ปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19

นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เทศบาลนครเชียงใหม่ ยังคงมาตรการตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 โดยมีมาตรการในการป้องกันที่สำคัญ เช่น ออกตรวจติดตาม ให้คำแนะนำสถานประกอบการ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำ และรณรงค์ร่วมกันล้างทำความสะอาดตลาดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ตามหลักสุขาภิบาล พร้อมกับติดตามให้คำแนะนำแนวปฏิบัติในการคัดกรองประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าในตลาด ชุมชน หรือสถานที่สาธารณะ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์การเว้นระยะห่างทางสังคม social distancing และให้งานรักษาความสงบเรียบร้อย อำนวยความสะดวก และจัดระเบียบจุดคัดกรอง ภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ทุกแห่งอีกด้วย

การตรวจหาเชื้อโควิด-19 วันนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลลานนา ที่นำทีมบุคลากรทางการแพทย์ ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ มาตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ถึงที่ทำการเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยเก็บตัวอย่างในบริเวณจมูก (Nasopharyngeal swab) และการลำคอ (Throat swab) แล้วส่งไปตรวจยังห้องปฏิบัติการไบโอโมเลกุลลาร์ ของโรงพยาบาลลานนา ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการตรวจมาตรฐาน รับรองจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการเป็นห้องปฏิบัติการ ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยเทคโนโลยี แบบ Real-Time PCR ตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงสาธารณสุขอย่างถูกต้อง ซึ่งผลการตรวจจะใช้เวลารู้ผลภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นการยืนยันในการปลอดจากเชื้อโควิด-19


///จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หน.แผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา

Related posts