#พิธีเปิดอาคารชุดพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์พลาสติกเชิงนิเวศ Agro-Industry CMU Eco Packaging (AICEP)

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานเปิดอาคาร ชุดพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์พลาสติกเชิงนิเวศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร (Agro-Industry CMU Eco Packaging : AICEP) ที่มีเครื่องมือผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพที่มีความสมบูรณ์และทันสมัย สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่จะเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนา ที่ยั่งยืน” โดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความพร้อมด้านบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญในศาสตร์ด้านนี้ มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ ทั้งในด้านการเรียนการสอนและงานวิจัย รวมถึงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน หนุนยุทธศาสตร์เชิงรุกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ต่อยอดสู่ งานวิจัยเชิงนวัตกรรม สร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการและสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน ปัจจุบันการแข่งขันของอุตสาหกรรมมีเพิ่มมากขึ้น บรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งจำเป็นในตลาดที่มีการแข่งขันสูง บรรจุภัณฑ์นอกจากจะทำหน้าที่หลักแล้ว ยังต้องถูกออกแบบให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เนื่องจากบรรจุภัณฑ์มีอายุการใช้งานสั้น ในการกำจัดขยะบรรจุภัณฑ์ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งทางด้านสภาพอากาศจากการเผาและข้อจำกัดในด้านพื้นที่ในการฝังกลบขยะบรรจุภัณฑ์ ปัจจุบันคนรุ่นใหม่มีความตื่นตัวและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เกิดความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น จากการที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดทิศทางการดำเนินงานหลักของการมุ่งสู่เป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ดังนั้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้ส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่มีแนวโน้มการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามกระแสค่านิยมในปัจจุบัน สนับสนุนโรงงานต้นแบบและครุภัณฑ์เพื่อการ พัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

อาคารชุดพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์พลาสติกเชิงนิเวศ (Agro-Industry CMU Eco Packaging : AICEP) ตั้งอยู่บริเวณใกล้กับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ในเขตพื้นที่ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรม การเกษตรแม่เหียะ มีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ อาคารชุดพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์พลาสติกเชิงนิเวศ (AICEP) โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งมีการจัดบูธแสดงผลงานวิจัยด้านบรรจุภัณฑ์ชีวภาพของคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคาดว่าในอนาคตจะมีการนำผลงานวิจัยด้านบรรจุภัณฑ์พลาสติกเชิงนิเวศมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ซึ่งจะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศต่อไป

Related posts