#“สถานีขนส่งผู้โดยสาร เทศบาลนครเชียงใหม่จ.เชียงใหม่ ปลอดภัยไร้โควิด-19 “

“สถานีขนส่งผู้โดยสาร เทศบาลนครเชียงใหม่จ.เชียงใหม่ ปลอดภัยไร้โควิด-19 “ เทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับ รพ.ลานนา ดำเนินการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคน และพนักงานขับรถ พนักงานบริการบรถโดยสาร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน เตรียมพร้อมรองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
.
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขตใหม่) นายดนัย สารพฤกษ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค เทศบาลนครเชียงใหม่ นายไพศาล สุรธรรมวิทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ จากทาง โรงพยาบาลลานนา ที่มาออกหน่วยตรวจโควิด-19 เคลื่อนที่ ให้กับเจ้าหน้าที่ พนักงาน และผู้ประกอบการ ในสถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ อาเขตแห่งที่ 2-3 จำนวน 56 คน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้มารับบริการ เตรียมพร้อมรองรับการเดินทาง ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ว่ามีความปลอดภัย และปลอดจากเชื้อโควิด-19 ในขณะนี้

นายดนัย สารพฤกษ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุข ฯกล่าวถึงมาตรการป้องกันโควิด-19 ว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีประชาชนจำนวนมาก เดินทางโดยรถโดยสาร ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ ทั้ง 3 แห่ง จึงได้มีการกำหนดข้อปฏิบัติให้กับผู้ประกอบการ สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1 – 3 จ.เชียงใหม่ ให้มารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลลานนา มาให้บริการถึงสถานที่ และ เพื่อเป็นการดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค และป้องกันการระบาดในระลอกที่ 2 เรามีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสถานีขนส่ง จ.เชียงใหม่ เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสาร , การรักษาระยะห่าง , ควบคุมการใช้หน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด , จัดเตรียมแอลกอฮอล์เพื่อทำความสะอาด , กรอกแบบฟอร์มข้อมูลผู้โดยสาร และสแกน QR code ไทยชนะ ทั้งของผู้ประกอบการในสถานีขนส่งผู้โดยสาร และผู้โดยสารทั้งหมด จะต้องปฏิบัติตามประกาศกรมการขนส่งทางบกอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคและป้องกันการระบาดซึ่งเป็นไปตามแนว ทางของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

///จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หน.แผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา

Related posts