#โครงการ Sewing Cup Sewing Heart….”เย็บเต้ารวมใจสู้ภัยมะเร็ง”

คุณกมรวรรณ หงส์ลดารมภ์ หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นตัวแทนรับมอบเต้านมเทียม ในโครงการ Sewing Cup Sewing Heart….”เย็บเต้ารวมใจสู้ภัยมะเร็ง” โดย Sabina ร่วมกับโรบินสันทำดี ให้แก่หน่วยเคมีบำบัดผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อนำแจกจ่ายและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ หน่วยเคมีบำบัดผู้ป่วยนอก (One Day Chemotherapy Service ) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ /ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ และฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts