#คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ The 3 rd Chiang Mai Conference on Pediatric Infectious Diseases (CMC-PID) ในหัวข้อ “Fight against COVID-19 pandemic”

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ The 3 rd Chiang Mai Conference on Pediatric Infectious Diseases (CMC-PID) ในหัวข้อ “Fight against COVID-19 pandemic” โดยมี รศ.ดร.พญ.ทวิติยา สุจริตรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และได้รับเกียรติจาก รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิระดับ 11 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และนายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ให้เกียรติบรรยาย เรื่อง Lesson learned from COVID-19 pandemic และมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านโรคติดเชื้อในเด็กจากทั่วประเทศ ร่วมบรรยาย จัดโดยสาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ และกลุ่มวิจัยระบาดวิทยาคลินิคและโมเลกูลของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 ณ ห้องแกรนด์วิว 1 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ภาพ /ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts