#นายกไพลิน โตอิ้ม ““ปั่นจักรยานแบบ New normal ลดโลกร้อน ลดฝุ่น PM 2.5”

วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบล ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เปิดโครงการส่งเสริมและรณรงค์ลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดยมี ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม รองนายกเทศมนตรีฯ ,นางวรรณา สังข์ทอง เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ , สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานเทศบาล, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ,ประธานชุมชน, ร่วมกิจกรรม
ปัญหาการแปรปรวนของภูมิอากาศโลก การร่อยหรอของทรัพยากรธรรมชาติและมลภาวะฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (ฝุ่น PM 2.5) ที่มีสถานการณ์รุนแรงมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำรงอยู่และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษย์
จากปัญหาสิ่งแวดล้อมดังกล่าว เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและรณรงค์ลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรม“ปั่นจักรยานแบบ New normal ลดโลกร้อน ลดฝุ่น PM2.5”

1.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน
2. เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ที่เกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องรถยนต์
3. เพื่อรณรงค์การประหยัดพลังงาน และลดภาวะโลกร้อน
โดยกำหนดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1. กิจกรรมขี่จักรยาน เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน
2. กิจกรรมไหว้พระตลอดเส้นทางขี่จักรยาน
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก และบริเวณใกล้เคียง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน ครูโรงเรียน และอาสาสมัครสาธารณสุข นำจักรยานร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวนประมาณ 200 คัน

ภาพ จอ.ณัฐดนัย นฤมลต์
ข่าว กษิภณ กันยาสิน

Related posts