#เจ้าอาวาสวัดมณฑารพ และคณะศิษย์ บริจาคเครื่องมือแพทย์ และเครื่องมือทันตกรรม มูลค่ารวม 639,914 บาท ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

พระอธิการสุพจน์ ปมุโท เจ้าอาวาสวัดมณฑารพ และคณะศิษย์ บริจาคเครื่องมือแพทย์ และเครื่องมือทันตกรรม มูลค่ารวม 639,914 บาท ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

Related posts