#รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล พลบดี คัพ ครั้งที่ 4

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 21:00 น. ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล พลบดี คัพ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 (รุ่นประชาชนชาย) ชิงถ้วย ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ โดยมี ผศ.พิมภา อิ่มสำราญรัชต์ ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขต ฝ่ายส่งเสริมวิชาการ ผศ.บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ อาจารย์ลักษณาพร วาทบัณฑิตกุล รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ และ ผศ.ดร.ละออทิพย์  อินดี ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารจัดการกีฬา เข้าร่วมในพิธี ณ โรงยิมเนเซี่ยม 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ 🎯

ในการจัดแข่งขันฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อเป็นการบรูณาการในการเรียนการสอนในรายวิชาการบริหารจัดการแข่งขันกีฬา วิชาวอลเลย์บอล และวิชาสิทธิประโยชน์ทางการกีฬา 2.เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ ได้ฝึกประสบการณ์ตรงในการจัดการแข่งขันกีฬา 📌โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันฯทั้งสิ้น 12 ทีม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 11 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงยิมเนเซี่ยม 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ 🏆 สรุปผลการแข่งขันฯ ดังนี้ 🥇 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล 12,000 บาท 🥈รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้รับเงินรางวัล 8,000 บาท 🥉รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีมชิดชบา ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท 🙇🏼‍♂️ ในนามสาขาวิชาการบริหารจัดการกีฬาขอขอบพระคุณท่านรองอธิการบดี ท่านผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันฯจนประสบความสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ

Related posts