#นายกลงพื้นที่ตรวจราชการภาคใต้ พร้อมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบหนังสืออนุญาต ให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

ขับเคลื่อนการดำเนินงาน คทช. ตามนโยบายรัฐบาล ใหม่ 3 พ.ย. 63 โรงแรมสแปลช บีช รีสอร์ท ไม้ขาว จ.ภูเก็ต – พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่
เกาะสมุย และประชุม ครม.สัญจร ณ จ.ภูเก็ตระหว่างวันที่ 2-3 พ.ย. ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานสักขีพยานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน พื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน เพื่อดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ท้องที่จังหวัดสตูล
จังหวัดระนอง และจังหวัดตรัง เนื้อที่รวมกว่า 5 พันไร่ จำนวน 6 พื้นที่ ใน 3 จังหวัด และพิธีมอบหนังสือแสดง
ป่าชุมชนให้กับประชาชน จ.ภูเก็ต จำนวน 6 แห่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ ได้เร่งดำเนินการโครงการจัดที่ดินทำกิน
ให้ชุมชน เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการทำงานให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงไว้ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 เรื่อง การสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งจะดำเนินการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์ แต่เป็นการอนุญาต
ให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐในลักษณะแปลงรวม ในรูปแบบสหกรณ์ หรือรูปแบบอื่น ที่เหมาะสมดำเนินการภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน นอกจากนี้
เมื่อชุมชนได้รับการจัดที่ดินทำกินแล้ว ชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแล และจัดการป่าไม้
ที่เหลืออยู่ในท้องถิ่นในรูปแบบป่าชุมชน เพื่อสร้างสมดุลย์ระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้เกียรติเป็นประธานสักขีพยานในการ
มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติ ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เพื่อดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้มอบหนังสืออนุญาต ฯ ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง และผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง จำนวน
6 พื้นที่ 3 จังหวัด เนื้อที่รวม 5,969-1-39.77 ไร่ ได้แก่
1. ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขาบรรทัดแปลงที่ 2 ตอนที่ 1 จังหวัดสตูล เนื้อที่ 254-0-1.77 ไร่
2. ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำขาว จังหวัดระนอง เนื้อที่ 2,884-1-75 ไร่
3. ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองหัวเขียวและป่าคลองเกาะสุย จังหวัดระนอง เนื้อที่ 710-2-21 ไร่
4. ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าใสป่าแก่ จังหวัดตรัง เนื้อที่ 933-3-2 ไร่
5. ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสายเขาหวาง จังหวัดตรัง เนื้อที่ 968-2-75 ไร่
6. ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนบางหมาก จังหวัดตรัง เนื้อที่ 217-3-65 ไร่


ทั้งนี้ การมอบหนังสืออนุญาต ฯ ดังกล่าวจะมีประชาชนได้รับประโยชน์ สามารถอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่
ป่าสงวนแห่งชาติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม จำนวนประมาณ 957 ครอบครัว
นอกจากนี้ ได้มีการมอบหนังสือแสดงป่าชุมชนในท้องที่จังหวัดภูเก็ต จำนวน 6 ป่าชุมชน เนื้อที่รวมกว่า
344 ไร่ ได้แก่ ป่าชุมชนลานหินขาว ป่าชุมชนบ้านกะตะ(ผาหินดำ) ป่าชุมชนบ้านกะตะ(จุดชมวิว) ป่าชุมชนบ้านบางลา ป่าชุมชนบ้านนากก และป่าชุมชน ชุมชนน้ำตกกะทู้ และในปีงบประมาณ 2564 กรมป่าไม้ ได้เตรียมโครงการจ้างงานภายใต้ พ.ร.ก. เงินกู้ฉุกเฉิน ในโครงการพัฒนาป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ภายใต้วงเงินกว่า 15 ล้านบาท ในการจ้างงานในพื้นที่จังหวัดพังงา ระนอง ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และจังหวัดสตูล เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ว่างงานและได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ใน 6 จังหวัดภาคใต้ (อันดามัน) จำนวน 312 ราย
ให้มีรายได้ โดยการจัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมโครงการรวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว
เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่น กิจกรรมโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน กิจกรรมโครงการพัฒนาอาชีพของกลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน และกิจกรรมโครงการ
จ้างสำรวจการครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรการแก้ไขปัญหาของ คทช. เพื่อรองรับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้

Related posts