#ผช. รมว. ทส. ลงพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ติดตามโครงการจัดการมูลค้างคาว และการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากลิง ที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับราษฎร

วันที่ 11 ตุลาคม 2563 นายนพดล  พลเสน กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่วัดเขาปฐวี อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี เพื่อติดตามงานโครงการจัดการมูลค้างคาว และการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากลิง ที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับราษฎร

ของ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมีนางสาววีรยา  โอชะกุล ผอ. ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า เป็นผู้แทน นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผอ. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12(นครสวรรค์) พร้อมด้วยนายจรัส คำแพง หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน และเจ้าหน้าที่ สบอ. 12(นครสวรรค์) ร่วมทั้งคณะครูโรงเรียนวัดเขาปฐวี ผู้นำชุมชน ร่วมให้การต้อนรับ และให้ข้อมูล

มีประเด็น ข้อเสนอแนะ และข้อมอบหมายให้หน่วยงานปฎิบัติเพิ่มเติม จากการลงพื้นที่ สรุปได้ดังนี้

1. โครงการบริหารจัดการมูลค้างคาวถ้ำเขาฆ้องชัย เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน

ให้เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน จัดทำแผนบริหารจัดการมูลค้างคาวถ้ำเขาฆ้องชัย ระบุให้จัดว่าจัดสรรมูลค้างคาวให้หน่วยงานใดในท้องที่จังหวัดอุทัยธานี บ้าง ปริมาณเท่าไร วิธีการขนย้าย และระยะเวลาในการดำเนินโครงการ แล้วรายงานให้ทราบ ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เพื่อจะนัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมต่อไป

2. โครงการแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบจากลิงในชุมชน บริเวณเขาปฐวี อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
2.1 ให้ศึกษาข้อมูลโครงสร้างประชากรลิง อย่างละเอียด เพื่อนำมาใช้ในการจัดการได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป
2.2 การควบคุมประชากรลิง ให้ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) ร่วมกับปศุสัตว์
จังหวัดอุทัยธานี โรงเรียนวัดเขาปฐวี หน่วยงานราชการในพื้นที่ และชุมชนในท้องที่เขาปฐวีเข้าดำเนินการควบคุมประชากรลิงด้วยการทำหมันให้ได้อย่างน้อยจำนวน 400 ตัว ในช่วงวันที่ 15-25 มกราคม 2564 โดยใช้งบประมาณจากหลายๆ หน่วยงาน ให้การสนับสนุนในการดำเนินการ
2.3 การส่งเสริมให้ชุมชนอยู่ร่วมกับลิง เห็นควรให้เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารลิง เพื่อแก้ไขปัญหาลิงรบกวน สร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชน และเห็นควรส่งเสริมให้ชุมชนใช้ลิงเป็นจุดขาย ใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อให้ชุมชนอยู่ร่วมกับสัตว์ป่าได้อย่างยั่งยืนต่อไป

นางสาววีรยา  โอชะกุล
ผอ. ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สบอ. 12(นครสวรรค์) รายงาน

Related posts