#รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานการประชุมประสานมวลชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2

วันที่ 30 กันยายน 2563 นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานการประชุมประสานมวลชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2 งานสำรวจออกแบบโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำพังชู ตำบลเม็กดำ อำภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม และ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำและเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4, ภาค5 เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการดังกล่าว สามารถเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค และเกษตรกรรม จำนวน 2,383 ครัวเรือน พื้นที่รับประโยชน์ จำนวน 5,520 ไร่

ภาพ/ข่าว.     เอ้.   กรมน้ำ

Related posts