#โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดอบรม “ซ้อมแผนกรณีเหตุการณ์ผิดปกติหรือทเลาะวิวาทและเหตุการณ์ผิดปกติข่มขู่หรือวางระเบิดและเหตุการณ์จราจล ประจำปี 2563”

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดอบรม “แนวทางปฏิบัติและซ้อมแผนกรณีเหตุการณ์ผิดปกติหรือทะเลาะวิวาทและเหตุการณ์ผิดปกติข่มขู่หรือวางระเบิดและเหตุการณ์จราจล ประจำปี 2563”
โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.ท.ภัทรพล เที่ยงชัย สวป.สภ.ภูพิงค์ราชนิเวศน์ พร้อมคณะ และคุณสมพร รินเย็น คณะกรรมการ Disaster เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมให้แพทย์ พยาบาล และพนักงานมีความรู้ และเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่

ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและพัฒนาระบบการรับมือกับเหตุการณ์ผิดปกติและจราจล ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ รามให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการ และรับมือภาวะฉุกเฉินอย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์กายภาพบำบัด เชียงใหม่ ราม คอมเพล็กซ์ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563

Related posts