#ช่วยเหลือภัยแล้งน้ำอุปโภค-บริโภค พื้นที่ตำบลพนมรอก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 23 กันยายน 2563 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำ โดย สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ได้ช่วยเหลือภัยแล้งโดยจัดส่งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง

เพื่อสูบน้ำจากบริเวณคลองลำเจ็ดดงเชื่อมต่อคลองไผ่กอเดียว ส่งไปยังแหล่งน้ำดิบบริเวณสระประปาหมู่ที่ 2 ตำบลพนมรอก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาให้กับประชาชนใช้น้ำอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่อง การช่วยเหลือในครั้งนี้มีผู้รับประโยชน์ประมาณ 8,500 คน ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ
ราษฎรตำบลพนมรอก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ขอขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ห่วงใยดูแลราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง

ภาพ/ข่าว สมบูรณ์  ใจมอย

Related posts