#นักยกลูกเหล็กกีฬานครสวรรค์คว้าถ้วยคะแนนรวมทีมยุวชน ประจำปี 2563

รางวัลคะแนนรวมระดับยุวชนทีมหญิง และชาย

ชนะเลิศคะแนนรวมทีมยุวชนหญิง-ชาย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ A คะแนน 1331

รางวัลที่ 2 คะแนนรวมทีมยุวชนหญิง-ชาย สมาคมกีฬายกน้ำหนักจังหวัดศรีสะเกษ A คะแนน 1247

รางวัลที่ 3 คะแนนรวมทีมยุวชนหญิง-ชาย โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร คะแนน 1084

รางวัลคะแนนรวมระดับยุวชนชาย

ชนะเลิศทีมยุวชนชาย
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ A คะแนน 735

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 สมาคมกีฬายกน้ำหนักจังหวัดศรีสะเกษ A คะแนน 633

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ชมรมยกน้ำหนักเทศบาลเมืองทุ่งสง คะแนน 617

รองชนะเลิศอันดับที่ 3 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม สก.พัทลุง คะแนน 536

รองชนะเลิศอันดับที่ 4 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ คะแนน 505

รองชนะเลิศอันดับที่ 5 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ B คะแนน 494

รางวัลคะแนนรวมระดับยุวชนทีมหญิง

ชนะเลิศทีมยุวชนทีมหญิง
โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร คะแนน 693

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี คะแนน 673

รองชนะเลิศอันดับที่ 2
โรงเรียนบึงมะลูวิทยา A คะแนน 627

รองชนะเลิศอันดับที่ 3 สมาคมกีฬายกน้ำหนักจังหวัดศรีสะเกษ A คะแนน 614

รองชนะเลิศอันดับที่ 4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ คะแนน 596

รองชนะเลิศอันดับที่ 5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎรธานี คะแนน 584

Related posts