#โครงการส่งเสริมสุขภาพ “วัยรุ่นวัยใสห่างไกลยาเสพติด และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์”

วันที่ 15-16 กันยายน 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านสันพิงค์ ร่วมกับโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพ “วัยรุ่นวัยใสห่างไกลยาเสพติด และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์”

เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดรวมถึงการป้องกันในสถานศึกษาและความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

Related posts