#สรุปผลงานห้องเรียนMP

15 กันยายน 2563 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ จัดประชุมสัมมนา ถอดบทเรียน ห้องเรียนพหุภาษา หรือ M P ของนักเรียนห้องเรียน4/14,5/14และ6/14 ณ ห้องประชุมอาคาร100ปี โรงเรียนนครสวรรค์

โดย นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์เป็นประธานและในครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรมาสร้างแรงบันดาลใจในการไปศึกษาต่อในต่างประเทศอีกด้วย

Related posts