#เล่าเรื่อง เมืองล้านนา

เชียงใหม่ เตรียมความพร้อมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ที่จะเสด็จทรงเป็นประธานถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อำเภอแม่แตง ระหว่างวันที่ 15 – 16 ตุลาคม นี้

 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยพระครูธีรสุตพจน์ (พระมหาสง่า ธีรสังวโร) เจ้าคณะตำบลสุเทพ เขต 2 เจ้าอาวาสวัดผาลาด ในฐานะประธานฝ่ายสงฆ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงานรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ในการถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ (วัดบ่อน้ำทิพย์) ประจำปี พ.ศ.2563 โดยมีกำหนดเสด็จฯถวายผ้าพระกฐิน ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 ซึ่งการประชุมครั้งนี้ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อชี้แจงรายละเอียดและเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ

************************************

เชียงใหม่ – จับมือ เกษตรกรเจ้าของแปลง young smart farmer และผู้สนใจทำเกษตรอินทรีย์ในภาคเหนือ พัฒนาหัวขบวนเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS สู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม พัฒนาหัวขบวนเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS จังหวัดเชียงใหม่สู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยเกษตรกรเจ้าของแปลง young smart farmer ผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ผู้สนใจทำเกษตรอินทรีย์ จากจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง และจังหวัดพะเยา กว่า 180 คน เข้าร่วมงาน ที่ ห้องประชุมแม่ริม อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

**************************************

เชียงใหม่ –  ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

 นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2563 เพื่อรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการและรับการช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเร่งด่วน

************************************

เชียงใหม่ -ดนตรีล้านนาสู่สากล ขอเชิญชมงาน ดนตรีล้านนาสู่สากล..ตามโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ร่วมซึมซับวัฒนธรรมล้านนาผ่านภาษาดนตรี ระหว่างวันที่  18 – 27  กันยายนนี้

************************************

ลำพูน – กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และคณะฯ เข้าเยี่ยมคารวะ พ่อเมืองหละปูน

นายอู๋ จืออู่ (Mr.Wu Zhiwu) กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และคณะฯ เข้าเยี่ยมคารวะ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมหารือข้อราชการร่วมกัน โดยมีนายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูนให้การต้อนรับ

********************************

เชียงรายจัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจการจ้างแรงงานคนต่างด้าวทำงานให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเงื่อนไขการอนุญาตให้ทำงานต่อได้เป็นกรณีพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19

ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจให้หน่วยงาน สถานประกอบการที่คนต่างด้าวเข้าทำงานต่างๆ  ตามโครงการเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับประเภทงานที่คนต่างด้าวทำงานได้อย่างถูกกฎหมาย จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2563 

**************************************

แม่ฮ่องสอน – ส่งเสริม สินค้าและผลิตภัณฑ์ไปจัดจำหน่ายในงาน “ มหัศจรรย์ ผลิตภัณฑ์เด่นแม่ฮ่องสอน”

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดแม่ฮ่องอสอน ได้นำ สินค้าและผลิตภัณฑ์ไปจัดจำหน่ายในงาน “ มหัศจรรย์ ผลิตภัณฑ์เด่นแม่ฮ่องสอน” ตามโครงการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP ในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ณ ลานโปรโมชั่น ชั้นใต้ดิน ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยมีผลิตภัณฑ์เด่นแม่ฮ่องสอน​ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ OTOP 3-5 ดาว ผลิตภัณฑ์ Maehong Brand Maehongson  Premuim และสินค้า GI อาทิ กระเทียมสายน้ำแร่ กาแฟ ถั่วลายเสือ ป๊อบคอนดอย เป็นต้น ยอดจำหน่ายระหว่างวันที่ 11-12  กันยายน 2563 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 529,649  บาท

************************************

ผศ.นพ.วิชาญ วิทยาศัย ประธานคณะกรรมการมูลนิธิเกื้อดรุณ และผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ เป็นตัวแทนของสององค์กรบริจาค Mac Pro จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 212,200 บาท และเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 190,000 บาท ให้แก่หน่วยภูมิคุ้มกัน ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช.

***********************************

ผศ.นพ.วิชาญ วิทยาศัย ประธานคณะกรรมการ มูลนิธิเกื้อดรุณ และ ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ เป็นตัวแทนของสององค์กร บริจาคชุดเครื่องมือผ่าตัดปอดแบบแผลเล็ก จำนวน 1 ชุด มูลค่า 1,100,000 บาท ให้แก่ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณาจารย์ภาควิชาจุลชีววิทยา ร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

*****************************************

นายใหญ่ภาค 5 ประชุม การติดตามสถานการณ์ ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง

*******************************

 

วิ่งมหากุศล มหิดล 2563

************************************

เริ่มแล้ววันนี้นวดปันสุข ที่โพธิ์เงิน 168 นวดแผนไทย นวดไทยชั่วโมงแค่ 99 บาท

***********************************

SUN สร้างความเชื่อมั่น ต้อนรับนักลงทุนที่เดินทาง เข้าเยี่ยมชมบริษัทซันสวีทฯ

************************************

บุฟเฟ่ต์หมูกระทะหางดง อร่อย จ่ายกันแค่ 199 บาท ทุกอย่างท่านเข้าไปลุยเลย

***********************************

 

Related posts