#เทศบาลนครนครสวรรค์แสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2563

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 5 เทศบาลนครนครสวรรค์ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานในการแสดงมุทิตาจิต พนักงานเทศบาล พนักงานครู และลูกจ้างประจำของเทศบาลนครนครสวรรค์ที่เกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ.2563

มีนางสาวสุณี มังคลารัตน์ศรี ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์เป็นผู้กล่าวรายงาน กิจกรรมประกอบด้วย การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมกล่าวแสดงมุทิตาจิต เพื่อเป็นการยกย่องสรรเสริญ ผู้เกษียณอายุราชการที่ได้ร่วมกันปฎิบัติหน้าที่ราชการ สร้างคุณประโยชน์ และประโยชน์สุขให้แก่ชุมชนท้องถิ่นเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2563 ประกอบด้วย
1.นายวิเชียร จันทร์ศิริ ผู้อำนวยการสำนักการประปา
2.นางพัชรินทร์ นาคไพจิตร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักการศึกษา
3.นายเกรียงศักดิ์ พัฒนาภรณ์ นายช่างโยธาอาวุโส สำนักการช่าง
4.นายไพฑูรย์ เทียนทอง นายช่างไฟฟ้าชำนาญการ สำนักการช่าง
5.นายศราวุธ แป้นพัด เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน สำนักปลัดเทศบาล
6.นางจิตนา สาแช เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สำนักการประปา
7.นายณรงค์ กลิ่นอำภา เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน สำนักการประปา
8.นายจิตติ ถาวรศักดิ์ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน สำนักการคลัง
9.นายณรงค์ กลิ่นอำภา เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน สำนักการประปา
10.นายจิตติ ถาวรศักดิ์ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน สำนักการคลัง
11.นางธัญพร ธนภัทรไกรกุล ครูเชี่ยวชาญ คศ.4 รร.เทศบาลวัดวรนาถบรรพต
12.นายเสริม โชติวรรณ ครูเชี่ยวชาญ คศ.4 รร.เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต
13.นางอุบล วีระเศรษฐกุล ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 รร.เทศบาลวัดไทรใต้
14.นางเอื้ออนุช เทศกาล ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 รร.เทศบาลปากน้ำโพใต้
15.นางกมลวรรณ พิริยพันธุ์ ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 รร.เทศบาลวัดวรนาถบรรพต
16.ส.อ.มนตรี พูลจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 รร.เทศบาลวัดวรนาถบรรพต
17.นายสุพล ขันการไร่ ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 รร.เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต
18.นายนพเก้า คล้ายแก้ว ลูกจ้างประจำ ครูพิเศษ รร.เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต
19.นายวิจารณ์ จันสนธิมา ลูกจ้างประจำ ครูพิเศษ รร.เทศบาลวัดวรนาถบรรพต
20.นายไพโรจน์ นครเขตต์ สำนักปลัดเทศบาล
21.นายวิรัตน์ งิ้วเมน สำนักการช่าง
22.นายสมพร ยุธร สำนักการช่าง
23.นายสมพงษ์ สายสวาส สำนักการช่าง
24.นายพงษ์ศักดิ์ แตงไทย สำนักการประปา
25.นางศรีวรรณ เจริญวานิช สำนักการประปา
26.นางสาวสำรวม แย้มสังข์ สำนักการประปา
27.นายสมเกียรติ เดชาครุฑ สำนักการช่าง
28.นายประทุม อุดทา สำนักการช่าง
29.นายละเอียด รอบรู้ สำนักการช่าง
30.นายไพศาล ชาญสาริกรณ์ สำนักการช่าง
31.นายสมคิด จันทนา สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ธนิศา.      (พัช).     รายงาน

Related posts