#เล่าเรื่อง เมืองล้านนา

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ในการเตรียมความพร้อมเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในเดือนตุลาคมนี้

 นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) และตรวจพื้นที่การให้บริการของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 และคณะผู้บริหารสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ให้การต้อนรับในการเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2563 นี้

*********************************

พ่อเมืองเวียงพิงค์ ประชุมขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน หวังแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความอยู่ดีมีสุข ของพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

********************************

นำมาตราการต่างๆ สนับสนุน ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ในการดึงดูด ชักจูงนักท่องเที่ยวให้หลั่งไหลมาเที่ยวเมืองเวียงพิงค์ แดนเหนือถิ่นล้านนา ที่มีบรรยากาศทิวทัศน์ธรรมชาติที่งดงาม ระดับโลก

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

**********************************

เชียงใหม่ – ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม เรื่อง ” การพัฒนา Manuscript เพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการทางคลินิกสำหรับแพทย์ “

โดยมี ศ.นพ.มานิต ศรีสุรภานนท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการอบรม เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.

*********************************

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และประชาชนชาว จังหวัดลำพูน ร่วม ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระนางจามเทวี ประจำปี 2563

ที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี นายนายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางศลิษา  ภิรมย์รัตน์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระนางจามเทวี ประจำปี 2563

*********************************

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เปิดให้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ ท้องฟ้าจำลอง อย่างเป็นทางการแล้ว) ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปางมีมติเห็นชอบในการเปิดให้บริการ โดยให้แต่งตั้งทีมภายในหน่วยงาน ดำเนินการกำกับ ติดตาม งานของศูนย์วิทย์ฯ

โดยทางอบจ.ลำปางจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน และได้ตรวจประเมินสถานที่พร้อมทั้งให้คำแนะนำปรึกษา การให้บริการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

************************************

พะเยา – ปฏิบัติการตอบโต้การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ระดับอำเภอ และระดับตำบล เพื่อความปลอดภัยปราศจากโรคของประชาชน

 ทันตแพทย์ชาญ เชิดชูเหล่า รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 8/2563 ในระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยมีคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบล เข้าร่วมประชุม

************************************

ผู้ช่วย ผบ.ตร.เป็นประธาน พิธีพุทธาภิเษกรูปหล่อและ เหรียญพระชายาดารารัศมี

**********************************

ยกไปแล้วพิธียกเสา อาคารบริการสุขภาพ คณะแพทย์ศาสตร์

*********************************

ประกันสังคมเชียงใหม่ ร่วมกับโรงบาลลานนา ตรวจสุขภาพผู้ประกันตน

**********************************

ประกันสังคมเชียงใหม่ ร่วมกับโรงบาลลานนา ตรวจสุขภาพผู้ประกันตน

***********************************

ตำรวจเมืองกว้าน ร่วมประชาชนเทศบาล จัดกิจกรรมจิตอาสา

********************************************

#รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

***********************************

 

 

 

 

Related posts