#พิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกปุา และปูองกันไฟปุา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช ดาเนินการจัดพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกปุา และปูองกันไฟปุา ในวันท่ี 11 กันยายน 2563 ณ โรงแรมคงการ์เด้นท์วิวรีสอร์ท จังหวัดเชียงราย โดยได้รับเกียรติ จากนายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิด และนายอนุรุทธ์ สุทธิวารินทร์กุล ผู้อานวยการส่วนควบคุมไฟปุา สานักปูองกัน ปราบปราม และควบคุมไฟปุา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช กล่าวรายงาน
จากผลการดาเนินการตั้งแต่วันที่ 7 – 11 กันยายน 2563 มีผู้ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม และได้รับใบประกาศนียบัตร จานวนทั้งสิ้น 86 นาย จากหน่วยงานปลัดอาเภอในท้องที่จังหวัด เชียงราย ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหรือเทศบาลตาบลในท้องท่ีจังหวัดเชียงราย เกษตรอาเภอ ในท้องท่ีจังหวัดเชียงราย มณฑลทหารบกที่ 37 ตารวจภูธรจังหวัดเชียงราย ศูนย์ปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 สานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สานัก บริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี 15 (เชียงราย) สานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 2 (เชียงราย) และสานักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับ การปุาไม้ ได้แก่ ความรู้ด้านการปลูกปุา การปูองกันไฟปุา การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการ ปุาไม้ ระบบบัญชาการเหตุการณ์ โดยในครั้งนี้ได้กาหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนาความรู้มาจัดทา แผนการบริหารจัดการ และแบ่งกลุ่มเพื่อจาลองการใช้แผนเผชิญเหตุในการบัญชาการ (INCIDENT COMMAND SYSTEM : ICS) ตามสภาพปัญหาในพ้ืนที่ โดยทาการแบ่งกลุ่มเป็นพื้นที่ปุาอนุรักษ์ และพื้นที่ปุาสงวน ซ่ึงผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถแก้ปัญหาที่ตั้งไว้ได้เป็นอย่างดี คาดว่าผู้เข้ารับ การฝึกอบรมจะนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ และเป็นกาลังสาคัญให้แก่จังหวัด สามารถถ่ายทอดลงสู่ ชุมชนในพื้นท่ีต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนร้ีองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายยังกล่าวว่ารู้สึกยินดีท่ีจังหวัดและท้องถ่ินได้รับ การเพิ่มประสิทธิภาพแก่บุคลากรซึ่งเป็นกาลังสาคัญที่จะขับเคลื่อนภารกิจท่ีจะนามาซ่ึงความสุข ของประชาชน สร้างสรรค์ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้ดียิ่งๆ ขึ้น โดยคาดหวังว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรม จะนาความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดเป็นหลักสูตรระดับชุมชนของแต่ละหน่วยงาน เพื่อขับเคล่ือนการ ดาเนินงานเพิ่มพื้นทสี่ ีเขียว และพ้ืนที่ปุาในพื้นท่ีจังหวัด และร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟปุาได้อย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรมอย่างย่ังยืน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการปลูกปุา และปูองกันไฟปุา

Related posts