#รร.นว.พัฒนาบุคลากร

ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ นำคณะครูโรงเรียนนครสวรรค์ไปศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ จ.นครนายก จ.ปราจีนบุรี จ.ฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2563

นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผอ.รร.นครสวรรค์ เปิดเผยว่าทางโรงเรัยนนครสวรรค์ มีโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร สร้างเสริมการทำงานเป็นทีม ด้วยการนำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาดูงาน ที่ จ.นครนายก จ.ปราจีนบุรี จ.ฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2563 มีการศึกษาดูงานที่แหล่งเรียนรู้ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก ศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตร ด้านปศุสัตว์ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านพลังงาน

ต่อจากนั้นเดินทางไปศึกษา ที่ภูมิภูเบศร ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพ จ.ปราจีนบุรี เพื่อศึกษาการรักษาสุขภาพด้วยสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย พร้อมทั้งศึกษาวิธีการรักษาโรคด้วยสมุนไพรชนิดต่างๆ รวมไปถึงสมุนไพรที่หายากใกล้สูญพันธุ์


นอกจากนี้ยังเดินทางไปกราบพระพุทธโสธร ที่วัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา เที่ยวชมพระพิฆเณศปางเสวยสุข ที่วัดสมานวราราม อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา โดยพักค้างคืนที่โรงแรมอิงธาร มีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมเดินทาง 116 คน และยังมีการจัดกิจกรรมศึกษาธรรมชาติ การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ศึกษาเครื่องดื่มสมุนไพร อาหารสมุนไพร ที่บ้านเล่าเรื่อง โดยมุ่งเน้นให้สามารถนำความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ในการเรียนการสอน
/////

Related posts