#รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด“ โครงการป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา”

นายสมเจตร์ รอดนารายณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด“โครงการป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา”
โดย จ.ส.อ.อรัญ บุญลือ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการกีฬาและกิจการนักเรียน กล่าวรายงานการเปิดจัดอบรมให้ความรู้กับนักเรียนเรื่อง “พิษภัยและวิธีการป้องกันปัญหายาเสพติด”
โดยวิทยากรจากสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
ในวันที่ 10 ก .ย.2563 เวลา 9:00น.ระดับชั้น ม.ต้น
วันที่ 11 กันยายน 256 เวลา 09.00 น. ระดับชั้ั้น ม.ปลาย
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 (อาคารเรียน) โรงเรียนกีฬาจังหวัดนค่สวรรค์

Related posts