#ประกันสังคมเชียงใหม่ ร่วมกับ รพ.ลานนา ตรวจสุขภาพผู้ประกันตน รร.ฟูราม่า ในโครงการ “Healthy Thailand ผู้ประกันตน สุขภาพดี ตามฐานวิถีชีวิตใหม่” .

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 … นางสาวสุมณฑา ไพรสุวรรณา ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุกในสถานประกอบการ ประจำปี ๒๕ ๖๓ “Healthy Thailand ผู้ประกันตน สุขภาพดี ตามฐานวิถีชีวิตใหม่” ณ โรงแรมฟูราม่า จ.เชียงใหม่ โดยมี นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ประกันสังคมเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ

สำหรับ โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุกในสถานประกอบการ ประจำปี ๒๕ ๖๓ “Healthy Thailand ผู้ประกันตน สุขภาพดี ตามฐานวิถีชีวิตใหม่” ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทาง โรงพยาบาลลานนา จ.เชียงใหม่ ที่ได้นำทีมพยาบาลวิชาชีพ ออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ แก่ผู้ประกันตนตามสิทธิ์ที่ สำนักงานประกันสังคมกำหนด นำโดยนางสาวจันทนา จารุเศรณี หัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์ และนางจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด พร้อมกันนี้ ยังมีการบรรยายให้ความรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องโรคเรื้อรัง และทำกิจกรรมที่มุ่งเน้นการตรวจสุขภาพ ป้องกันโรค การให้ความรู้ในการป้องกันโรค การเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงจากโรคเนื่องจากการทำงาน และโรคไม่เนื่องจากการทำงาน การปรับสภาพแวดล้อม และสร้างความปลอดภัยในสถานประกอบการ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกันตน
มีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงการปฏิบัติตัวตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ตามฐานวิถีชีวิตชีวิตใหม่ (New Normal) คือ กินร้อน ซ้อนกลาง เว้นระยะห่างทางสังคม โดยมี นางภัณฑิรา ตาสา พยาบาลอาชีวอนามัย โรงพยาบาลลานนา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
.
นอกจากนี้ สำนักงานประกันสังคม เชียงใหม่ ได้นำทีมงานจากสำนักงานประกันสังคมฯ มาให้ความรู้ด้านประกันสังคม สิทธิประโยชน์ต่างๆ ของผู้ประกันตน ไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การใช้สิทธิการตรวจสุขภาพ การใช้สิทธิด้านทันตกรรม 900 บาทต่อคนต่อปี การประชาสัมพันธ์มาตรา 39 , 40 ให้ผู้ประกันตนแนะนำคนในครอบครัวสมัคร เพื่อได้รับสิทธิคุ้มครองจากทางสำนักงานประกันสังคม รวมถึงขอเชิญชวนผู้ประกันตนทุกท่าน ให้มาใช้สิทธิ์ของท่าน โดยสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพ ตามโปรแกรม ของสำนักงานประกันสังคม และทำฟันตามสิทธิ์ปีละ 900 บาท ต่อคน ต่อปี ได้ในสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม ได้ทุกแห่งในประเทศไทย
.
/// จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หน.แผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา

Related posts