#เปิดค่ายอบรมนักเรียน

10กันยายน2563 นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผอ.โรงเรียนนครสวรรค์ ประธานสหวิทยาเขตวิมานลอยและประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์

ได้รับเกียรติจากโรงเรียนเขากะลาวิทยาคม เป็นประธานเปิดค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กด้วยทักษะกระบวนการIS&STEM

Related posts