#โรงพยาบาลลานนา รับการตรวจประเมินระบบคุณภาพ ISO 9001: 2015 ประจำปี 2563 .

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2563 ณ โรงพยาบาลลานนา จ.เชียงใหม่ … นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา และ นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยทีมหัวหน้าแผนกของโรงพยาบาลลานนา ให้การต้อนรับ คุณสุณิสา สายสุทธิ์ , คุณนิภาพร พงษ์สุวรรณ และคุณอ้อ เพ็งแสน ผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพจาก บริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ URS ในโอกาสที่มาตรวจประเมินรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001: 2015 ของโรงพยาบาลลานนา
.
โดยมาตรฐานระบบ ISO 9001: 2015 นี้ ถือเป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร และการทำความเข้าใจกับองค์กร และบริบทองค์กร การทำความเข้าใจกับความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อใช้สำหรับการดำเนินการกับความเสี่ยง และโอกาสรวมถึงข้อกำหนดอื่นๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรสามารถมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ต่อไป
.
สำหรับผลการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001: 2015 ประจำปี 2563 ในครั้งนี้ โรงพยาบาลลานนา ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001: 2015 ทั้งระบบเป็นที่เรียบร้อย และจะสร้างความเชื่อมั่นในระบบคุณภาพของการให้บริการ ซึ่งเกิดจากการพัฒนาระบบการบริหารภายในองค์กร และการรับประกันคุณภาพ เพื่อการให้บริการ แก่ผู้มารับบริการของโรงพยาบาลลานนาทุกท่าน จะได้รับความพึงพอใจสูงสุด ณ ห้องประชุม อาคาร C โรงพยาบาลลานนา

/// จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หน.แผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา

Related posts