#นายกไพลิน โตอิ้ม “ ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ”

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00น. นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบล ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอพยุหะคีรี รุ่นที่ 1

โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด นายรณกร เผ่าวิจารณ์ นายอำเภอพยุหะคีรี, นายสมพร เมฆาสวัสดิ์วงศ์ ท้องถิ่นอำเภอพยุหะคีรี, ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก, นายวีระ บำรุงศรี นายกเทศมนตรีตำบลพยุหะ, นายชำนาญ ศรีเพ็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ, คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, หัวหน้าส่วนราชการ ,ปภ.จังหวัดนครสวรรค์ , คณะวิทยากร, ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ให้แก่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น
มีกำหนดการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์วัดบ้านบน หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงหัก ประกอบด้วย จิตอาสาจากเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก, เทศบาลตำบลพยุหะ, และองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ, รวม 3 แห่ง แห่งละ 50 คน รวมผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้นจำนวน 150 คน
ภาพ ปภ.เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
ข่าว กษิภณ กันยาสิน

Related posts