#พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พัฒนาอาจารย์ใหม่ Associate Instructor Learning Program 2020” รุ่นที่ 2

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พัฒนาอาจารย์ใหม่ Associate Instructor Learning Program 2020” รุ่นที่ 2 ให้แก่ บุคลาอาจารย์บรรจุใหม่ AI ที่บรรจุตามแผนการจัดสรรอัตราเชิงรุก ปี 2563 (รุ่นที่ 2) และอาจารย์ทดแทนผู้เกษียณ

โดยมี รศ.พญ. สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวรายงาน และคณะกรรมการหลักสูตรพัฒนาอาจารย์ใหม่ ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมการฝึกอบรม เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

Related posts